Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

2 Opdrachtnemer: Mendes de León, financiële planning & advies, gevestigd te Maastricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-verhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de door opdrachtgever gegeven mondelinge opdracht heeft aanvaard hetgeen schriftelijk kan worden vastgelegd in een door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging. De bevestiging wordt dan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2 De prijzen in de genoemde opdrachtbevestiging zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

2 Al de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon en binnen welke termijn de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, alleen wanneer opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg (schriftelijk) de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

3 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4 In afwijking van hetgeen in lid 2 bepaalde, zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Geheimhouding

1 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van de rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.

2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zins des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Honorarium

1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2 Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 10 Betaling

1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, terstond te geschieden, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente met een opslag van 2% in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening van de vordering.

3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever.

4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

Artikel 11 Reclames

1 Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan opdrachtnemer te worden gemeld.

2 In geval van een terechte uitgebrachte reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12 Opzegging

1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3 Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, is opdrachtgever gehouden tot betaling van het totale factuurbedrag.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2 Indien door opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door toedoen van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3 De in deze voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

4 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geldt dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

Artikel 14 Vervaltermijn

Voorzover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.